Skip to main content Link Menu Expand (external link) Copy Copied

Songs

Nen Shni'i Inlan

You Are My Sunshine

N'sh’ni’i qilan. N’tsełqi sh’ni’i. (You are my sun. You are my one sun.)
N’sheł yaghali qilan. (You make me happy.)
Beka yuq’dahi. (When it is overcast.)
N’tsełqi sh’ni’i.(You are my one sun.),
Kushta sh’ni’i kighintneq. (Don’t my sun – you take away.)